5 Jobs for Foreman in Thailand.

Foreman (โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง)  External

Pruksa Real Estate Public Company Limited - spacer Thailand
วัตถุประสงค์งาน รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง... [more]

Foreman (โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง ประจำโครงการ จ.ชลบุรี)  External

Pruksa Real Estate Public Company Limited - spacer Thailand
วัตถุประสงค์งาน รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง... [more]

Foreman (โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง ประจำโครงการ จ.ระยอง)  External

Pruksa Real Estate Public Company Limited - spacer Thailand
วัตถุประสงค์งาน รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง... [more]

General Foreman  External

Pruksa Real Estate Public Company Limited - spacer Thailand
วัตถุประสงค์งาน รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามขั้นตอนของงานโครงสร้าง... [more]

General Home Care Service Foreman  External

Pruksa Real Estate Public Company Limited - spacer Thailand
วัตถุประสงค์งาน รับผิดชอบในการวางแผนงานซ่อมแซมปรับปรุงบ้าน หรือ Town House และสภาพแวดล้อมของโครงการ ที่มีการร้องเรียนจากลูกค้าและที่เกิดความเสียหายเพื่อให้โครงการมีคุณภาพลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ •... [more]
Results 1 to 5 of 5 vacancies